Up-869/20

Opravilna št.:
Up-869/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.869.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 68/2020 z dne 22. 5. 2020 ter zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1501/2019 z dne 27. 11. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 456/2017-IV z dne 6. 3. 2019 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 456/2017-IV z dne 29. 8. 2018
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 68/2020 z dne 22. 5. 2020 ter zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1501/2019 z dne 27. 11. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 456/2017-IV z dne 6. 3. 2019 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 456/2017-IV z dne 29. 8. 2018 se ne sprejme.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-869/20-6
 8. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil A. B., C.,  ki ga zastopa Odvetniška družba Završek & Šnajder, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 8. oktobra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 68/2020 z dne 22. 5. 2020 ter zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1501/2019 z dne 27. 11. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 456/2017-IV z dne 6. 3. 2019 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 456/2017-IV z dne 29. 8. 2018 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Glede na to se senat ni spuščal v vprašanje, ali bi bilo treba otroku v tem postopku postaviti kolizijskega skrbnika (prim. peti odstavek 45. člena Zakona o nepravdnem postopku, Uradni list RS, št. 16/19 – ZNP-1).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
A. B., C.
Datum vloge:
11.08.2020
Datum odločitve:
08.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE999