Up-349/17

Opravilna št.:
Up-349/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.349.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 1415/2016 z dne 13. 1. 2017 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 54/2007, oba z dne 30. 11. 2016
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 1415/2016 z dne 13. 1. 2017 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 54/2007, oba z dne 30. 11. 2016, se zavrže.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-349/17-12
5. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba T-2, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Ljubljana, na seji 5. oktobra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 1415/2016 z dne 13. 1. 2017 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 54/2007, oba z dne 30. 11. 2016, se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ni dovoljena, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi z drugo alinejo drugega odstavka 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter članici dr. Dunja Jadek Pensa in
dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Ljubljana
Datum vloge:
19.04.2017
Datum odločitve:
05.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE1000