Up-292/19

Opravilna št.:
Up-292/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.292.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 25/2018 z dne 13. 11. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 35/2017 z dne 9. 6. 2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Pg 242/2014 z dne 22. 9. 2016
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 25/2018 z dne 13. 11. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 35/2017 z dne 9. 6. 2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Pg 242/2014 z dne 22. 9. 2016 se ne sprejme.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-292/19-6
5. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Andrej Domenik, Izola, ki ga zastopa Branko Gvozdić, odvetnik v Sežani, na seji 5. oktobra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 25/2018 z dne 13. 11. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 35/2017 z dne 9. 6. 2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Pg 242/2014 z dne 22. 9. 2016 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Andrej Domenik, Izola
Datum vloge:
28.02.2019
Datum odločitve:
05.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1001