Up-610/20

Opravilna št.:
Up-610/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.610.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 555/2019 z dne 12. 3. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 348/2019 z dne 14. 8. 2019 in sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I P 457/2016 z dne 7. 11. 2018
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 555/2019 z dne 12. 3. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 348/2019 z dne 14. 8. 2019 in sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I P 457/2016 z dne 7. 11. 2018 se ne sprejme.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-610/20-5
8. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Darja Braniša, Kranj, ki jo zastopa dr. Mateja Likozar Rogelj, odvetnica v Kranju, na seji 8. oktobra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 555/2019 z dne 12. 3. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 348/2019 z dne 14. 8. 2019 in sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I P 457/2016 z dne 7. 11. 2018 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Darja Braniša, Kranj
Datum vloge:
08.07.2020
Datum odločitve:
08.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1003