Up-284/20

Opravilna št.:
Up-284/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.284.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep predsednika Višjega sodišča v Mariboru št. Su 155/20 z dne 5. 3. 2020 v zvezi s sklepom predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru št. Su 165/20 z dne 26. 2. 2020
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep predsednika Višjega sodišča v Mariboru št. Su 155/20 z dne 5. 3. 2020 v zvezi s sklepom predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru št. Su 165/20 z dne 26. 2. 2020 se zavrže.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-284/20-4
2. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba CELOVITE STORITVE, trgovina in storitve, d. o. o., Maribor, ki jo zastopa Velimir Cugmas, odvetnik v Slovenskih Konjicah, na seji 2. oktobra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep predsednika Višjega sodišča v Mariboru št. Su 155/20 z dne 5. 3. 2020 v zvezi s sklepom predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru št. Su 165/20 z dne 26. 2. 2020 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
                                                                                
                                                                                  
                                                                                                     Marko Šorli
                                                                                              Predsednik senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
CELOVITE STORITVE, trgovina in storitve, d.o.o. in drugi, Maribor
Datum vloge:
16.03.2020
Datum odločitve:
02.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE1004