Up-116/19

Opravilna št.:
Up-116/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.116.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 341/2018 z dne 22. 11. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 438/2018 z dne 10. 7. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. P 203/2014 z dne 30. 1. 2018
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 341/2018 z dne 22. 11. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 438/2018 z dne 10. 7. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. P 203/2014 z dne 30. 1. 2018 se ne sprejme.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-116/19-6
8. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Drago Kovač, Beltinci, ki ga zastopa Jure Horvat, odvetnik v Murski Soboti, na seji 8. oktobra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 341/2018 z dne 22. 11. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 438/2018 z dne 10. 7. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. P 203/2014 z dne 30. 1. 2018 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Drago Kovač, Beltinci
Datum vloge:
30.01.2019
Datum odločitve:
08.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1006