U-I-90/20

Opravilna št.:
U-I-90/20
Objavljeno:
Neobjavljeno | 08.10.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.90.20
Akt:
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, 2. odst. 2. a čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 2. člena in drugega odstavka 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20 in 53/20), kolikor se nanašata na starejše od 65 let, se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
1.5.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Ločena mnenja članov - Odklonilna mnenja.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-90/20-9
8. 10. 2020
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Jožeta Vidica in Nine Vidic, oba Trnovska vas, na seji 8. oktobra 2020
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 2. člena in drugega odstavka 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20 in 53/20), kolikor se nanašata na starejše od 65 let, se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnika s pobudo izpodbijata drugi odstavek 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Odlok). V dopolnitvi pobude z dne 19. 4. 2020 navajata, da izpodbijata še četrti odstavek 2.a člena Odloka. Izpodbijani določbi Odloka starejšim od 65 let dovoljujeta, da lahko nakup v prodajalnah z živili opravijo samo od 8.00 do 10.00 ure in zadnjo uro obratovalnega časa, nakup v prodajalnah iz 15. in 16. točke prvega odstavka 2. člena pa le od 8.00 do 9.30 ure. Pobudnika zatrjujeta, da sta določbi v neskladju s 14., 15. in 16. členom Ustave. Pravni interes utemeljujeta s tem, da sta starejša od 65 let in da kot sodnika odločata o nujnih zadevah. Sodniško službo naj bi opravljala v dopoldanskem času in delno v popoldanskem času, zato naj bi jima bilo onemogočeno nakupovanje v prodajalnah z živili v času od 8.00 do 10.00 ure, medtem ko naj bi zadnjo uro obratovalnega časa v prodajalnah z živili zmanjkalo osnovnih prehranskih izdelkov (kot so kruh, zelenjava in meso). Z uveljavitvijo četrtega odstavka 2.a člena Odloka naj bi bilo pobudnikoma zaradi opravljanja sodniške službe onemogočeno kakršnokoli nakupovanje tehničnega blaga, gospodinjskih aparatov, gradbenega materiala in nakupovanje na vrtnih oddelkih. Do 18. 4. 2020 naj bi pobudnika lahko kupovala v navedenih trgovinah v vrtnih oddelkih, kar pa naj bi jima bilo sedaj onemogočeno. Predlagata začasno zadržanje obeh izpodbijanih določb.
 
2. V dopolnitvi pobude pritožnika sicer navajata, da izpodbijata četrti odstavek 2.a člena Odloka, vendar iz vsebine dopolnitve pobude izhaja, da pobudnika dejansko izpodbijata četrti odstavek 2. člena Odloka, zato je Ustavno sodišče štelo, da z dopolnitvijo pobude izpodbijata to določbo.
 
3. Odlok je v izpodbijanem delu, da lahko starejši od 65 let nakupujejo samo v predvidenem času, prenehal veljati 29. 4. 2020.[1]
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku 24. ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Pobuda mora vsebovati podatke, iz katerih je razvidno, da izpodbijani predpis neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Pobudnik mora predložiti tudi ustrezne listine, na katere se sklicuje za utemeljitev svojega pravnega interesa (drugi odstavek 24.b člena ZUstS).
 
5. Pobudnika sicer zatrjujeta, da sta starejša od 65 let, vendar tega ne izkažeta. Pobudi namreč niso priložene listine, iz katerih bi izhajalo, da sta pobudnika starejša od 65 let, zato nista izkazala, da izpodbijani določbi Odloka neposredno posegata v njune pravice, pravne interese oziroma v njun pravni položaj. Ustavno sodišče je zato njuno pobudo zavrglo.
 
6. Ker je pobudo glede na navedeno treba zavreči že zato, ker pobudnika nista izkazala, da sta starejša od 65 let, se Ustavnemu sodišču ni treba spuščati v vprašanje, ali bi pobudnika lahko izkazala pravovarstveno potrebo iz 47. člena ZUstS za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti navedenega Odloka, ki v izpodbijanem delu ne velja več.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali sodnici Mežnar in Šugman Stubbs ter sodnika Knez in Pavčnik. Sodnica Mežnar je dala odklonilno ločeno mnenje.
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
[1] Glej 1., 2. in 5. člen Odloka o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 59/20).
 
U-I-90/20-10   
23. 10. 2020
 
 
 
 
 
Odklonilno ločeno mnenje sodnice dr. Špelce Mežnar k sklepu št.U-I-90/20 z dne 8. 10. 2020
 
 
1. Pobudo sta vložila sodnika, gospa in gospod Vidic. Trdita, da sodita v petino slovenskega prebivalstva, ki je stara 65 ali več let.[1]
 
2. Eden izmed vladnih (podzakonskih) ukrepov za zaustavitev epidemije v pomladanskem času je bila tudi ureditev posebnega nakupovalnega časa za starejše osebe (starejše od 65 let). Ti so smeli nakupovati v živilskih trgovinah le med 8. in 10. uro ter zadnjo uro obratovalnega časa. V vmesnem času v trgovine niso smeli. Pobudnika trdita, da je bila takšna ureditev do starejših oseb diskriminatorna.
 
3. Vprašanje, ali je ureditev, ki starejšim osebam v pretežnem delu obratovalnega časa živilskih trgovin prepoveduje nakupe, skladna s prepovedjo diskriminacije (14. člen Ustave), je zagotovo pomembno ustavnopravno vprašanje. Nanj je letos avgusta že (prepričljivo) odgovoril zagovornik načela enakosti.[2] Po njegovi oceni je bila "rezervacija" nakupovalnega časa za starejše ukrep pozitivne (torej dovoljene) diskriminacije, prepoved vstopa v trgovine po 10. uri pa diskriminatorna. Seveda pa varuh načela enakosti predpisov, ki jih ocenjuje, ne more razveljaviti, odpraviti ali ugotoviti njihovega neskladja z Ustavo. To lahko stori le Ustavno sodišče.
 
4. Ustavno sodišče je pobudo zavrglo. Stališča o tem, ali je šlo za diskriminatorno ureditev, vsaj v tem primeru torej ne bomo dobili. Ne bomo ga dobili zato, ker pobudnika "nista izkazala, da sta starejša od 65 let" (5. in 6. točka obrazložitve večinskega sklepa).
 
5. Pobudnika sta pobudi priložila dve dokazili: potrdilo predsednice Okrožnega sodišča v Mariboru, iz katerega izhaja, da gospod Vidic dela na tamkajšnjem sodišču kot sodnik, in enako potrdilo predsednika Višjega sodišča v Mariboru za gospo Vidic (višja sodnica svetnica). S potrdiloma sta pobudnika izkazovala, da v času, ki jima je bil odrejen za nakup živil, v trgovine nista mogla, ker sta bila v službi.
 
6. Ustavno sodišče je presodilo, da to za njun pravni interes ne zadošča. Pobudnika svoji pobudi nista priložila dokumenta, s katerim bi ustavne sodnike prepričala, da glede svoje starosti govorita resnico.
 
7. Sprašujem se po smislu zahteve, ki pobudnikoma nalaga dokazovanje njune starosti. Zahteva se zdi smiselna tedaj, ko Ustavno sodišče dvomi o resničnosti strankine navedbe (ji ne verjame).[3]
 
8. Pobudnika sta (nesporno, dokazano s potrdili) sodna funkcionarja: sodnika. Trdita, da sta stara vsaj 65 let.
 
9. Sodniki odločajo o življenjsko usodnih vprašanjih. Razsojajo o odvzemih otrok, o prisilnih hospitalizacijah, o krivdi in kazni za storjena kazniva dejanja. Kako lahko od kogarkoli v tej državi pričakujemo, da spoštuje in zaupa sodstvu, če Ustavno sodišče sodnikom ne verjame niti tega, da o svoji starosti govorijo resnico?
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar, l.r.
                                                                                            Sodnica
 
[1] 1. januarja 2019 je bilo med vsemi prebivalci Slovenije 413.054 ali 19,8 % takih, ki so do navedenega datuma že dopolnili najmanj 65 let; 57 % teh oseb so bile ženske. 
Indeks staranja prebivalstva, ki opredeljuje številčno razmerje med prebivalci, starimi 65 ali več let, in otroki, starimi manj kot 15 let, se v Sloveniji z leti povečuje; za leto 2019 znaša 131,7 (za ženske še precej več: 155,7). To pomeni, da je med prebivalci na vsakih 100 otrok povprečno več kot 131 oseb, starih najmanj 65 let. Podatki so povzeti po Statističnem uradu RS. (https://www.stat.si/statweb/News/Index/8374).
[2] Glej Oceno diskriminatornosti 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v republiki Sloveniji (v času epidemije novega koronavirusa) št. 050-8/2020/35 z dne 31.8.2020, objavljeno na http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/09/Ocena-diskriminatornosti-trgovine.pdf.
[3] Morebitni dvom o resničnosti navedb pobudnikov glede njune starosti bi se lahko razblinil tako, da bi Ustavno sodišče pobudnikoma poslalo poziv k predložitvi ustreznega dokaza. Vendar tega Ustavno sodišče ni storilo.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Jože Vidic in drugi, Trnovska vas
Datum vloge:
15.04.2020
Datum odločitve:
08.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32598