Up-609/18

Opravilna št.:
Up-609/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.609.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 263/2017 z dne 7. 2. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1534/2016 z dne 27. 6. 2017
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 263/2017 z dne 7. 2. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1534/2016 z dne 27. 6. 2017 se ne sprejme.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-609/18-7
21. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Nadškofija Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Brecelj Korošec Mate, d. o. o.– o. p., Ljubljana, na seji 21. oktobra 2020
 
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 263/2017 z dne 7. 2. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1534/2016 z dne 27. 6. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Nadškofija Ljubljana
Datum vloge:
19.04.2018
Datum odločitve:
21.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1063