Up-1095/18

Opravilna št.:
Up-1095/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1095.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 78/2018 z dne 23. 5. 2018

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 238/2017 z dne 6. 3. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 0611-2785/2016/2 z dne 15. 1. 2017 in z odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lovstvo, Kmetijske inšpekcije, Območne enote Koper, št. 0611-1585/2016-9 z dne 7. 7. 2016
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 78/2018 z dne 23. 5. 2018  se ne sprejme.
 
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 238/2017 z dne 6. 3. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 0611-2785/2016/2 z dne 15. 1. 2017 in z odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lovstvo, Kmetijske inšpekcije, Območne enote Koper, št. 0611-1585/2016-9 z dne 7. 7. 2016 se zavrže.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1095/18-7
23. 10. 2020
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Ana Žgajnar, s. p., Smlednik, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Ljubljana, na seji 23. oktobra 2020
 
 

sklenil:

 
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 78/2018 z dne 23. 5. 2018  se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 238/2017 z dne 6. 3. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 0611-2785/2016/2 z dne 15. 1. 2017 in z odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lovstvo, Kmetijske inšpekcije, Območne enote Koper, št. 0611-1585/2016-9 z dne 7. 7. 2016 se zavrže.
 
 
* * *
 
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Po prvem odstavku 51. člena ZUstS se lahko ustavna pritožba vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Zahteva po izčrpanju vseh pravnih sredstev pa ne pomeni samo formalnega izčrpanja (tj. vložitve pravnega sredstva), ampak tudi materialno izčrpanje (tj. vsebinsko uveljavljanje kršitev človekovih pravic že v vloženih rednih pravnih sredstvih).
 
Pritožnica zatrjevanih kršitev 33. in 74. člena Ustave v tožbi ni uveljavljala. Ker pravnih sredstev po vsebini ni izčrpala, je senat ustavno pritožbo zavrgel (2. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Ana Žgajnar s. p., Smlednik
Datum vloge:
30.07.2018
Datum odločitve:
23.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
USE1064