Up-1116/20

Opravilna št.:
Up-1116/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1116.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 167/2020 z dne 10. 7. 2020 in zoper I. točko izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1172/2019 z dne 5. 2. 2020 v zvezi z II. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3312/2008-III z dne 16. 10. 2018
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 167/2020 z dne 10. 7. 2020 in zoper I. točko izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1172/2019 z dne 5. 2. 2020 v zvezi z II. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3312/2008-III z dne 16. 10. 2018 se ne sprejme.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1116/20-5
27. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Karmen Peternelj, Notranje Gorice, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žiger, d. o. o., Maribor, na seji 27. oktobra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 167/2020 z dne 10. 7. 2020 in zoper I. točko izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1172/2019 z dne 5. 2. 2020 v zvezi z II. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3312/2008-III z dne 16. 10. 2018 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Karmen Peternelj, Notranje Gorice
Datum vloge:
15.10.2020
Datum odločitve:
27.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1067