Up-1302/18

Opravilna št.:
Up-1302/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1302.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 50/2018 z dne 10. 7. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 185/2018 z dne 22. 3. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 1037/2016 z dne 2. 11. 2017
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 50/2018 z dne 10. 7. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 185/2018 z dne 22. 3. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 1037/2016 z dne 2. 11. 2017 se ne sprejme.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1302/18-6
27. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba BUTAN PLIN, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Dean Gončin, odvetnik v Ljubljani, na seji 27. oktobra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 50/2018 z dne 10. 7. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 185/2018 z dne 22. 3. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 1037/2016 z dne 2. 11. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
BUTAN PLIN d.d., Ljubljana
Datum vloge:
05.10.2018
Datum odločitve:
27.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1068