Up-1088/20

Opravilna št.:
Up-1088/20
Objavljeno:
Neobjavljeno | 27.10.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1088.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 191/2020 z dne 24. 7. 2020

Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1096/2019 z dne 10. 3. 2020 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. III P 404/2011 z dne 3. 9. 2019
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 191/2020 z dne 24. 7. 2020 se ne sprejme.
 
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1096/2019 z dne 10. 3. 2020 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. III P 404/2011 z dne 3. 9. 2019 se zavrže. 
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1088/20-5
27. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Marija Arnuš, Voličina, ki jo zastopa Tina Škorja, odvetnica v Mariboru, na seji 27. oktobra 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 191/2020 z dne 24. 7. 2020 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1096/2019 z dne 10. 3. 2020 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. III P 404/2011 z dne 3. 9. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana (2. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka in pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Marija Arnuš, Voličina
Datum vloge:
08.10.2020
Datum odločitve:
27.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
USE1079