Up-1050/20

Opravilna št.:
Up-1050/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1050.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 143/2020 z dne 27. 8. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 115874/2019 z dne 14. 2. 2020 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 115874/2019 z dne 11. 12. 2019
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 143/2020 z dne 27. 8. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 115874/2019 z dne 14. 2. 2020 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 115874/2019 z dne 11. 12. 2019 se zavrže.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1050/20-6
27. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Dobran Pavel Ribič, Koper, na seji 27. oktobra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 143/2020 z dne 27. 8. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 115874/2019 z dne 14. 2. 2020 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 115874/2019 z dne 11. 12. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ni dovoljena.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Dobran Pavel Ribič, Koper
Datum vloge:
02.10.2020
Datum odločitve:
27.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE1083