U-I-387/20

Opravilna št.:
U-I-387/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.387.20
Akt:
Ustava Republike Slovenije (URS), medsebojna skladnost 3.a, 14., 15. in 16. čl. Ustave s 64. in 65. čl. Ter medsebojna skladnost poglavja II. Človekove pravice in temeljne svoboščine s 159. čl. Ustave
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno "pravne relevantnosti in ustreznosti Ustave v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah na področju dejanske narodno manjšinske tematike v Sloveniji in medsebojne skladnosti 3.a, 14., 15. in 16. člena Ustave s 64. in 65. členom Ustave ter poglavja II. Človekove pravice in temeljne svoboščine s 159. členom Ustave" se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ni pristojno za presojo Ustave in predpisov ustavne narave.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.5.51.1.27.6 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Norm ustavnega ranga.
Pravna podlaga:
Člen 25. 3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-387/20-4
23. 10. 2020
 
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Vere Kržišnik Bukić, Ljubljana, na seji 23. oktobra 2020
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno "pravne relevantnosti in ustreznosti Ustave v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah na področju dejanske narodno manjšinske tematike v Sloveniji in medsebojne skladnosti 3.a, 14., 15. in 16. člena Ustave s 64. in 65. členom Ustave ter poglavja II. Človekove pravice in temeljne svoboščine s 159. členom Ustave" se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnica podaja pobudo za začetek postopka za oceno "pravne relevantnosti in ustreznosti ustavne ureditve v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah na področju manjšinskih narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji". Zavzema se za ureditev njihovega položaja. Omenja pripadnike nemško govoreče narodne skupnosti in pripadnike narodov nekdanje SFRJ. Ker položaj teh narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji v Ustavi ni urejen, zatrjuje neskladnost 3.a, 14., 15. in 16. člena Ustave s 64. in 65. členom Ustave, ki posebej urejata pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter položaj in posebne pravice romske skupnosti. Zatrjuje tudi medsebojno neskladje drugih določb Ustave, in sicer meni, da so členi II. poglavja Ustave Človekove pravice in temeljne svoboščin v nasprotju s 159. členom Ustave, ker členi iz omenjenega poglavja naslavljajo "vsakogar", v 159. členu Ustave pa je ustavni mehanizem njihovega varovanja in nosilec tega varovanja kot varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin namenjen le "državljanom" (Republike Slovenije), saj je tam imenovan "varuh pravic državljanov". Meni, da Ustava na ta način ustvarja diskriminacijo med dejanskimi manjšinskimi narodnostnimi skupnostmi in neenako obravnava državljane Republike Slovenije na osnovi njihove narodno manjšinske pripadnosti.
 
2. Ena od procesnih predpostavk za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem je pristojnost Ustavnega sodišča. Pristojnosti Ustavnega sodišča ureja 160. člen Ustave. Med njimi ni pristojnosti za ocenjevanje ustreznosti ustavne ureditve in medsebojne skladnosti določb Ustave. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (enako npr. v zadevah št. U-I-271/02 z dne 12. 9. 2002, OdlUS XI, 171, tudi št. U-I-7/15 z dne 23. 9. 2015).
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča  (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Vera Kržišnik Bukić, Ljubljana
Datum vloge:
09.09.2020
Datum odločitve:
23.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32621