U-I-230/18

Opravilna št.:
U-I-230/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.230.18
Akt:
Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 41/15), 2. odst. 5. čl. in 7. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 5. člena in 7. člena Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 41/15 in 44/19) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
Pravna podlaga:
Člen 26. 2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-230/18-5
28. 10. 2020
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Jasne Rakuljić Zelov, Žužemberk, na seji 28. oktobra 2020
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 5. člena in 7. člena Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 41/15 in 44/19) se zavrne.
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Pobudnica izpodbija drugi odstavek 5. člena in 7. člen Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (v nadaljevanju Pravilnik), ki določata, da kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za VI. raven izobrazbe in se zanj v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, šteje, da je opravil del strokovnega izpita za inšpektorja, ki po vsebini ustreza opravljenemu strokovnemu izpitu, opravlja samo ustni del strokovnega izpita za inšpektorja. Pobudnica zatrjuje, da sta izpodbijani določbi v neskladju z 2. členom, prvim odstavkom 5. člena, 58. in 153. členom Ustave in s 169. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – v nadaljevanju ZUP).
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo.
 
3. Zaradi navedene odločitve se Ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanja, ali so izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo pobude.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Jasna Rakuljić Zelov, Žužemberk
Datum vloge:
26.03.2018
Datum odločitve:
28.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US32622