U-I-65/20, Up-270/20

Opravilna št.:
U-I-65/20, Up-270/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.65.20
Akt:
Zakom o mednarodni zaščiti (ZMZ-1-UPB1)

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 202/2019 z dne 10. 12. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1165/2019 z dne 2. 10. 2019 v zvezi z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-1585/2016/21 (1312-13) z dne 20. 6. 2019
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 202/2019 z dne 10. 12. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1165/2019 z dne 2. 10. 2019 v zvezi z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-1585/2016/21 (1312-13) z dne 20. 6. 2019 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže prepozno vloženo ustavno pritožbo. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-65/20-4
Up-270/20-5
27. 10. 2020
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., ki ga zastopa mag. Matevž Krivic, Medvode, in Č. D., C., ki ga po pooblastilu njegovega zakonitega zastopnika A. B. zastopa mag. Matevž Krivic, Medvode, na seji 27. oktobra 2020
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 202/2019 z dne 10. 12. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1165/2019 z dne 2. 10. 2019 v zvezi z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-1585/2016/21 (1312-13) z dne 20. 6. 2019 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnika z ustavno pritožbo izpodbijata sklep Vrhovnega sodišča (o zavrnitvi predloga za dopustitev revizije) in sodbo Upravnega sodišča, s katero je bila zavrnjena njuna tožba zoper odločbo Ministrstva za notranje zadeve o zavrnitvi njunih prošenj za priznanje mednarodne zaščite. Zatrjujeta kršitve pravic iz 22. in 35. člena Ustave ter 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Hkrati z ustavno pritožbo vlagata tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (v nadaljevanju ZMZ-1) zaradi domnevne protiustavnosti zakonske ureditve glede varstva pravic prosilcev za mednarodno zaščito v upravnem in sodnem postopku.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker je prepozna (1. točka izreka). V obravnavani zadevi je namreč upošteven 15-dnevni rok za vložitev ustavne pritožbe, ki ga določa 72. člen ZMZ-1.
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takem primeru je pravni interes za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti skladno s stališčem Ustavnega sodišča (sklep št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82) podan, če pobudnik pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS hkrati vloži tudi ustavno pritožbo zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa. Pravni interes pobudnikov za začetek postopka za oceno ustavnosti ZMZ-1 temelji na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na to morebitna ugoditev pobudi na pravni položaj pobudnikov ne bi mogla vplivati. To pomeni, da pobudnika ne izkazujeta pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske ureditve. Zato je Ustavno sodišče njuno pobudo zavrglo (2. točka izreka). Glede na to se Ustavnemu sodišču ni bilo treba opredeljevati do vprašanja, ali sta pobudnika presojo izpodbijane zakonske ureditve predlagala podrejeno.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 

 

 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon posamični akt
Vlagatelj:
A. B., C.
Datum vloge:
09.03.2020
Datum odločitve:
27.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32624