Up-1718/19

Opravilna št.:
Up-1718/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1718.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 5/2019 z dne 9. 10. 2019
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 5/2019 z dne 9. 10. 2019 se zavrže.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1718/19-9
27. 10. 2020
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Luka Krezić, Bosna in Hercegovina, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 27. oktobra 2020
 
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 5/2019 z dne 9. 10. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana.
 
Razlogi za tako odločitev so enaki kot v sklepu št. Up-43/10 z dne 7. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 32/10, OdlUS XIX, 37).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter tretje alineje tretjega odstavka in petega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in Marko Šorli. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Luka Krezić, Bosna in Hercegovina
Datum vloge:
24.12.2019
Datum odločitve:
27.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE1092