Up-1192/18

Opravilna št.:
Up-1192/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1192.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 459/2017 z dne 24. 5. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35021-14/2016-2 z dne 30. 1. 2017 in odločbo Upravne enote Brežice št. 352-26/2016/10 z dne 6. 9. 2016
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 459/2017 z dne 24. 5. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35021-14/2016-2 z dne 30. 1. 2017 in odločbo Upravne enote Brežice št. 352-26/2016/10 z dne 6. 9. 2016 se zavrže.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1192/18-8
26. 10. 2020
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Zlatka Zupančič, Brežice, na seji 26. oktobra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 459/2017 z dne 24. 5. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35021-14/2016-2 z dne 30. 1. 2017 in odločbo Upravne enote Brežice št. 352-26/2016/10 z dne 6. 9. 2016 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana. Razlogi za tako odločitev so enaki kot v sklepih Ustavnega sodišča št. Up-2394/07 z dne 18. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 122) in št. Up-678/09 z dne 20. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 88/09, in OdlUS XVIII, 92).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS)  v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Zlatka Zupančič, Brežice
Datum vloge:
28.08.2018
Datum odločitve:
26.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE1093