Up-899/17

Opravilna št.:
Up-899/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.899.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 33/2016 z dne 6. 7. 2017
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 33/2016 z dne 6. 7. 2017 se ne sprejme.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-899/17-14
30. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba Gratel, d. o. o., Kranj, ki jo zastopa Jožica Češnovar, odvetnica v Ljubljani, na seji 30. oktobra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 33/2016 z dne 6. 7. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in Marko Šorli. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Gratel, d. o. o., Kranj
Datum vloge:
12.10.2017
Datum odločitve:
30.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1099