U-I-381/20, Up-929/20

Opravilna št.:
U-I-381/20, Up-929/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.381.20
Akt:
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 1976/2019 z dne 22. 4. 2020
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 1976/2019 z dne 22. 4. 2020 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19 in 66/19) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže prepozno vloženo ustavno pritožbo. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-381/20-4
Up-929/20-6
3. 11. 2020
 
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude gospodarske družbe MITTO SISTEMI, d. o. o., Ljubljana, in Matevža Karnerja, Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška družba dr. Aljoša Dežman, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 3. novembra 2020
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 1976/2019 z dne 22. 4. 2020 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19 in 66/19) se zavrže.
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnika vlagata ustavno pritožbo zoper pravnomočno odločitev, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njuno zahtevo za sodno varstvo zoper plačilni nalog Finančne uprave Republike Slovenije, s katerim je bila pravni osebi izrečena globa 1.200,00 EUR, odgovorni osebi pa globa 600,00 EUR zaradi storitve prekrška po 14.a točki prvega odstavka 397. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), ker pravna oseba v nasprotju z zakonom pri ponudniku plačilnih storitev ni imela odprtega transakcijskega računa. Pritožnika vlagata tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti ZDavP-2 in predlagata postavitev predhodnega vprašanja Sodišču Evropske unije.
 
2. S prvim odstavkom 52. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) je predpisano, da se ustavna pritožba vloži v 60 dneh od dneva vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba.
 
3. S poizvedbami pri prekrškovnem organu je bilo dognano, da je bila izpodbijana sodna odločba pritožnikoma 26. 6. 2020 vročena fiktivno s pretekom 15-dnevnega roka iz četrtega odstavka 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP). Ustavna pritožba je bila vložena 28. 8. 2020, to je po preteku 60-dnevnega roka iz prvega odstavka 52. člena ZUstS. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo (1. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Zakonska ureditev, ki jo pobudnika izpodbijata, ne učinkuje neposredno. Brez vmesnega posamičnega akta (odločitve o odgovornosti za prekršek) ureditev namreč ne vpliva na njun pravni položaj.[1] V takem primeru je pravni interes za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti skladno s stališčem Ustavnega sodišča (sklep št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82) podan, če pobudnik pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS hkrati vloži tudi ustavno pritožbo zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa. Pravni interes pobudnikov za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanega zakona temelji na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi na pravni položaj pobudnikov ne bi mogla vplivati, kar pomeni, da ne izkazujeta pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanega zakona. Zato je Ustavno sodišče njuno pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
[1] Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. U-I-92/16 z dne 12. 9. 2016.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon posamični akt
Vlagatelj:
MITTO SISTEMI d. o. o. in drugi, Ljubljana
Datum vloge:
01.09.2020
Datum odločitve:
03.11.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US32629