Up-449/19

Opravilna št.:
Up-449/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.449.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 49/2018 z dne 22. 1. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cpg 229/2017 z dne 14. 2. 2018 in sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. I Pg 26/2017 z dne 6. 9. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-449/19-6
9. 11. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba TSE, d. o. o., ki jo zastopa Aleš Paulin, odvetnik v Ljubljani, na seji 9. novembra 2020

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 49/2018 z dne 22. 1. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cpg 229/2017 z dne 14. 2. 2018 in sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. I Pg 26/2017 z dne 6. 9. 2017 se ne sprejme.
 
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
 
 
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
TSE d.o.o., audio video inženiring
Datum vloge:
11.04.2019
Datum odločitve:
09.11.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1119