Up-820/20

Opravilna št.:
Up-820/20
Objavljeno:
Neobjavljeno | 22.12.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.820.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 203/2018 z dne 14. 5. 2020
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-820/20-5
22. 12. 2020
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Jerneja Prostor, Velenje, ki jo zastopa Manuela Bencak, odvetnica v Mariboru, na seji 22. decembra 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 203/2018 z dne 14. 5. 2020 se zavrže.
 
2. Predlog naj se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki pritožnice, se zavrne.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni (1. točka izreka).
 
Po drugem odstavku 38.a člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) lahko Ustavno sodišče zaradi varstva zasebnosti odloči, da se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki udeleženca v postopku ali osebni podatki drugega posameznika. Pritožnica je tak predlog podala, vendar v utemeljitvi ni navedla razlogov, ki bi po presoji senata Ustavnega sodišča terjali varstvo njenih osebnih podatkov. Zato je senat njen predlog zavrnil (2. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena in drugega odstavka 54. člena v zvezi s tretjim odstavkom 38.a člena – ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Jerneja Prostor, Velenje
Datum vloge:
03.08.2020
Datum odločitve:
22.12.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE1201