U-I-441/20

Opravilna št.:
U-I-441/20
Objavljeno:
Neobjavljeno | 24.12.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.441.20
Akt:
Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju (Uradni list RS, št. 66/11, MP, št. 9/11) (BMNSZ), 2. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju (Uradni list RS, št. 66/11, MP, št. 9/11) v delu, ki ureja 37. člen Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju, se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobuda se zavrže, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 24.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Nepopolna vloga.
1.4.51.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Popolnost vloge.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-441/20-4
24. 12. 2020
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Zlatka Kukovca, Maribor, na seji 24. decembra 2020
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju (Uradni list RS, št. 66/11, MP, št. 9/11) v delu, ki ureja 37. člen Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju, se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnik izpodbija 37. člen Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju (BMNSZ), ki je bil ratificiran z zakonom, navedenim v izreku tega sklepa. Zatrjuje njegovo neskladje z 2., 14., 33., 35. in 50. členom Ustave. Izpodbijana ureditev naj bi povzročila, da so vsi slovenski državljani, upokojeni v bivših republikah Socialistične federativne republike Jugoslavije, ostali brez sorazmernega deleža slovenske pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Prav tako naj bi bili onemogočeni pri izbiri pravice do pokojnine. Postali naj bi socialni problem Republike Slovenije.
 
2. Za vsebinsko obravnavo pobude morajo biti izpolnjene procesne predpostavke, ki jih določa Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Ta v drugem odstavku 24.b člena določa, da mora pobuda vsebovati podatke, iz katerih je razvidno, da izpodbijani predpis neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Pobudnik mora predložiti tudi ustrezne listine, na katere se sklicuje za utemeljitev svojega pravnega interesa.
 
3. Pobuda ne vsebuje navedb, s katerimi bi pobudnik utemeljil svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe Sporazuma. Pravni interes tudi ni razviden iz ustreznih listin, saj jih pobudnik ni predložil.
 
4. V skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo zavrže, če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 24.b člena ZUstS. Ker pobuda navedenih pogojev ne izpolnjuje, njena obravnava ni mogoča in jo je Ustavno sodišče zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Zlatko Kukovec, Maribor
Datum vloge:
12.11.2020
Datum odločitve:
24.12.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE32722