Up-1414/18

Opravilna št.:
Up-1414/18
Objavljeno:
Neobjavljeno | 30.12.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1414.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 250/2018 z dne 13. 9. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2337/2017 z dne 25. 4. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2549/2015-III z dne 24. 2. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1414/18-5
30. 12. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Jakob Remškar, Domžale, ki ga zastopa Odvetniška družba Tršan, o. p. , d. o. o., Ljubljana, na seji 30. decembra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 250/2018 z dne 13. 9. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2337/2017 z dne 25. 4. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2549/2015-III z dne 24. 2. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Jakob Remškar, Domžale
Datum vloge:
05.11.2018
Datum odločitve:
30.12.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1222