Up-1247/18

Opravilna št.:
Up-1247/18
Objavljeno:
Neobjavljeno | 04.01.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.1247.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 179/2018 z dne 5. 7. 2018 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2762/2017 z dne 21. 3. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. N 43/2013 z dne 22. 8. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1247/18-6
4. 1. 2021
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Ivan Ovčak, Vodice, ki ga zastopa Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar in partnerji o. p., d. o. o., Kranj, na seji 4. januarja 2021
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 179/2018 z dne 5. 7. 2018 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2762/2017 z dne 21. 3. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. N 43/2013 z dne 22. 8. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Ivan Ovčak, Vodice
Datum vloge:
11.09.2018
Datum odločitve:
04.01.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1225