Up-357/19

Opravilna št.:
Up-357/19
Objavljeno:
Neobjavljeno | 05.02.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.357.19
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-357/19-11
5. 2. 2021
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila dr. Vlasta Zupanc Isoski, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji, d. o. o., Ljubljana, na seji 5. februarja 2021
 
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 2629/2017 z dne 18. 12. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 2629/2017 z dne 11. 10. 2018 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20)
v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Vlasta Zupanc Isoski, Ljubljana
Datum vloge:
15.03.2019
Datum odločitve:
05.02.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE1498