U-I-120/19

Opravilna št.:
U-I-120/19
Objavljeno:
Neobjavljeno | 22.03.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:U.I.120.19
Akt:
Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (Uradni list RS, št. 72/13)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (Uradni list RS, št. 72/13) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.10.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Vmesni postopki - Izločitev sodnika.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-120/19-9
22. 3. 2021
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Petra Rezmana, Šoštanj, na seji 22. marca 2021
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (Uradni list RS, št. 72/13) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnik izpodbija Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (v nadaljevanju Uredba). Svoj pravni interes utemeljuje z navedbo, da je solastnik zemljišč s parcelnima številkama 911/8 in 911/9, obe k. o. Plešivec, ki sta navedeni v 4. členu Uredbe. Pobudnik trdi, da je za škodljive posledice izvedel 29. 3. 2018, ko mu je bilo kot lastniku zemljišč s parcelnimi številkami  911/2, 911/8 in 911/9, vse k. o. Plešivec, vročeno vabilo na postopek prenosa lege gradbene parcele državne ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, v katerem je bilo pojasnjeno, da se bo na podlagi Uredbe z novo odmero posegalo tudi v parcelo 911/2, k. o. Plešivec, pri čemer pa ta parcela ni navedena v Uredbi. Pobudnik zatrjuje neskladje Uredbe s 33. in 67. členom Ustave ter s 45. členom prej veljavnega Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12 – ZUPUDPP) oziroma z 284. členom sedaj veljavnega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2).
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. V primerih, ko predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2).
 
3. Izpodbijana Uredba ne učinkuje neposredno. Z njo je Vlada določila načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja ter druge pogoje za umestitev načrtovane državne ceste v prostor (prvi odstavek 2. člena Uredbe), za izvedbo načrtovane gradnje pa bo moral investitor na njeni podlagi pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Pobudnik bo lahko v tem postopku, če bo izkazal svoj pravni interes, sodeloval kot stranski udeleženec. Obenem bo moral investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja med drugim izkazati tudi pravico gradnje,[1] za kar pa bo moral urediti lastninskopravna razmerja s pobudnikom. Pobudnik bo zato lahko svoje očitke o nezakonitosti in protiustavnosti Uredbe uveljavljal tudi v razlastitvenem postopku, v katerem bo imel položaj stranke.[2]
 
4. Glede na navedeno pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe. Ker je Ustavno sodišče zato pobudo zavrglo že iz tega razloga, se mu pri tem ni bilo treba opredeljevati do navedb o pravočasnosti pobude.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sodnica dr. Katja Šugman Stubbs je bila pri odločanju v tej zadevi izločena. Ustavno sodišče je sklep prejelo soglasno.
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
[1] Glej 3. točko drugega odstavka 35. člena in 6. točko prvega odstavka 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20 – GZ).
[2] Primerjaj sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-11/18 z dne 17. 6. 2019 in št. U-I-431/19 z dne 17. 12. 2019.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Peter Rezman, Šoštanj
Datum vloge:
20.03.2019
Datum odločitve:
22.03.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32802