Up-1106/18

Opravilna št.:
Up-1106/18
Objavljeno:
Neobjavljeno | 25.03.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.1106.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 122/2018 z dne 16. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1135/2017 z dne 6. 2. 2018 in s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. I P 782/2014 z dne 5. 5. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1106/18-10
25. 3. 2021
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Konrad Hrastnik, Zgornja Kungota, ki ga zastopa Odvetniška družba Završek & Šnajder, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 25. marca 2021
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 122/2018 z dne 16. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1135/2017 z dne 6. 2. 2018 in s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. I P 782/2014 z dne 5. 5. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Konrad Hrastnik, Zgornja Kungota
Datum vloge:
01.08.2018
Datum odločitve:
25.03.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1775