Up-74/21

Opravilna št.:
Up-74/21
Objavljeno:
Neobjavljeno | 25.03.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.74.21
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 68/2020 z dne 23. 10. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3040/2016 z dne 8. 3. 2017 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 954/2013-III z dne 14. 3. 2016
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-74/21-8
25. 3. 2021
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Mateja Tič, Moravče, ki jo zastopa Zdenka Rekar, odvetnica v Ljubljani, na seji 25. marca 2021
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 68/2020 z dne 23. 10. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3040/2016 z dne 8. 3. 2017 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 954/2013-III z dne 14. 3. 2016 se zavrže.
 
2. Pritožnica sama nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker je prepozna (1. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Mateja Tič, Moravče
Datum vloge:
22.01.2021
Datum odločitve:
25.03.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE1777