Up-116/21

Opravilna št.:
Up-116/21
Objavljeno:
Neobjavljeno | 20.04.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.116.21
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 312/2020 z dne 18. 11. 2020

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1169/2018 z dne 29. 9. 2020
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-116/21-5
20. 4. 2021
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba TERMIT, d. d., Moravče, ki jo zastopajo Sanja Brezinščak, Žiga Podobnik in Monika Poje, odvetniki v Ljubljani, na seji 20. aprila 2021
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 312/2020 z dne 18. 11. 2020 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1169/2018 z dne 29. 9. 2020 se zavrže.
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana (2. točka izreka). Razlogi za tako odločitev so enaki kot v sklepih št. Up-2394/07 z dne 18. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07) in Up-678/09 z dne 20. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 88/09).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
zanjo
 
 
 
 dr. Matej Accetto
 Sodnik
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
TERMIT, d.d., Moravče
Datum vloge:
02.02.2021
Datum odločitve:
20.04.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
USE1813