Up-507/19

Opravilna št.:
Up-507/19
Objavljeno:
Neobjavljeno | 20.04.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.507.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelek v Mariboru, št. II U 439/2016 z dne 4. 7. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-507/19-5
20. 4. 2021
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Maribor, ki ga zastopajo Vesna Gorjup Zupančič, Franci Košar, Jure Ivančič, Tarek Naji, Mojca Vertačnik, Jure Blažič, Mihael Kocbek, Andrej Knehtl, odvetniki v Mariboru, na seji 20. aprila 2021

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelek v Mariboru, št. II U 439/2016 z dne 4. 7. 2018 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana. Razlogi za tako odločitev so enaki kot v sklepu št. Up-1035/08 z dne 4. 7. 2008.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
zanjo
 
 
 
 
 dr. Matej Accetto
 Sodnik
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne energije d.d., Maribor
Datum vloge:
30.04.2019
Datum odločitve:
20.04.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE1841