Up-1115/17

Opravilna št.:
Up-1115/17
Objavljeno:
Neobjavljeno | 23.05.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.115.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 344/2016 z dne 5. 10. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 505/2014 z dne 13. 5. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Pg 973/2013 z dne 14. 7. 2014
Opomba:
neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1115/17-14
23. 4. 2021
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Marijo Čibej, Ilirska Bistrica, ki ga zastopa mag. Gregor Velkaverh, odvetnik v Kopru, na seji 23. aprila 2021
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 344/2016 z dne 5. 10. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 505/2014 z dne 13. 5. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Pg 973/2013 z dne 14. 7. 2014 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter sodnika dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Marijo Čibej, Ilirska Bistrica
Datum vloge:
19.12.2017
Datum odločitve:
23.05.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE1853