Up-459/21

Opravilna št.:
Up-459/21
Objavljeno:
Neobjavljeno | 02.06.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.459.21
Akt:
Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 2/2013 z dne 3. 5. 2021
Izrek:
Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 2/2013 z dne 3. 5. 2021 se sprejme v obravnavo.
 
Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži opravljanje izvršilnih dejanj v postopku izvršbe na nepremičnino parc. št. 527, k. o. Gornja Radgona, v izvršilnem postopku št. In 2/2013 (pristopljena zadeva št. I 133/2017), ki teče pred Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-459/21-9
2. 6. 2021
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Franc Majcen, Gornja Radgona, na seji 2. junija 2021
 
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 2/2013 z dne 3. 5. 2021 se sprejme v obravnavo.
 
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži opravljanje izvršilnih dejanj v postopku izvršbe na nepremičnino parc. št. 527, k. o. Gornja Radgona, v izvršilnem postopku št. In 2/2013 (pristopljena zadeva št. I 133/2017), ki teče pred Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
 
1. Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je z izpodbijano odredbo o prodaji nepremičnin na prvi javni dražbi št. In 2/2013 (pristopljena zadeva št. I 133/2017) z dne 3. 5. 2021 (v nadaljevanju odredba o prodaji), izdano na podlagi 181. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21 – v nadaljevanju ZIZ), določilo način in pogoje za prodajo ter čas in kraj prodaje dolžnikove (pritožnikove) nepremičnine parc. št. 527, k. o. Gornja Radgona, v sodnem izvršilnem postopku. Iz izpodbijanega akta izhaja, da je izklicna cena nepremičnine 43.756 EUR in da se bo nepremičnina prodala na spletni javni dražbi zaradi izterjave terjatve v višini 8.198,59 EUR s pripadki in druge terjatve v višini 1.866,41 EUR s pripadki.
 
2. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo proti odredbi o prodaji in predlaga zadržanje njene izvršitve. Navaja, da odredba o prodaji nasprotuje 169. in 177. členu ZIZ, ker se odreja
 
prodaja nepremičnine, katere vrednost ni sorazmerna z dolgom. Poleg tega naj bi v hiši, ki je predmet prisilne prodaje, pritožnik bival skupaj z ženo in dvema težko bolnima in invalidnima otrokoma, ki potrebujeta celodnevno nego in pomoč. Ta hiša naj bi bila dom pritožnika in njegove družine ter prirejena za potrebe invalidnih otrok. Zato naj ne bi mogla biti predmet prodaje. Pritožnik ustavni pritožbi prilaga mnenje Centra za socialno delo, iz katerega izhaja, da bi morebitna izvršba s prodajo nepremičnine ogrozila preživljanje dolžnikov (pritožnika in njegove žene) in njunih invalidnih otrok, saj gre za izjemno posebne okoliščine, zaradi katerih bi nadaljevanje izvršbe resno ogrozilo položaj vseh družinskih članov.
 
3. Skladno z ustaljeno presojo Ustavnega sodišča odredba o prodaji nepremičnine ni posamični akt v smislu prvega odstavka 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS), s katerim bi bilo odločeno o kakšni pritožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi (primerjaj denimo sklep Ustavnega sodišča št. Up-1908/06, Up-1925/06 z dne 18. 10. 2006). To stališče bi narekovalo sprejetje odločitve o zavrženju pritožnikove ustavne pritožbe. Vendar je Ustavno sodišče v posebnih okoliščinah primera od tega stališča že odstopilo.[1] Po mnenju senata Ustavnega sodišča so tudi v tem primeru glede na zatrjevane posledice izjemoma podane okoliščine, ki zahtevajo sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Zato je senat Ustavnega sodišča ustavno pritožbo izjemoma sprejel v obravnavo (1. točka izreka).
 
4. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo, lahko po 58. členu ZUstS senat ali Ustavno sodišče na nejavni seji zadrži izvršitev posamičnega akta, ki se z ustavno pritožbo izpodbija, če bi z izvršitvijo lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. V obravnavani zadevi je dne 10. 6. 2021 razpisana javna dražba za prodajo nepremičnine, za katero pritožnik trdi, da je njegov dom. Iz okoliščin primera torej izhaja, da posledic, ki bi nastale s prodajo, v primeru kasnejše ugoditve ustavni pritožbi ne bi bilo več mogoče odpraviti. S tem pa bi ustavna pritožba zoper odredbo o prodaji ostala brezpredmetna. Navedene okoliščine po oceni senata Ustavnega sodišča utemeljujejo odločitev na podlagi 58. člena ZUstS, ki omogoča zagotovitev učinkovitosti ustavne pritožbe na način, da se do odločitve Ustavnega sodišča o njej preprečijo težko popravljive ali celo nepopravljive škodljive posledice izpodbijanega posamičnega akta za pritožnika. Zato je senat Ustavnega sodišča odločil, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži opravljanje izvršilnih dejanj v postopku izvršbe na zadevno nepremičnino (2. točka izreka).
 
5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in 58. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: namestnica
 
predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa in člana dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
 
zanjo
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
 
[1] Glej sklep Ustavnega sodišča št. Up-1298/18 z dne 8. 10. 2018 in odločbo Ustavnega sodišča št. Up-1298/18 z dne 9. 5. 2019 (Uradni list RS, št. 38/19, in OdlUS XXIV, 28).
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Franc Majcen, Gornja Radgona
Datum vloge:
25.05.2021
Datum odločitve:
02.06.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
začasno zadržanje druge rešitve
Dokument:
USZZ92