U-I-79/21

Opravilna št.:
U-I-79/21
Objavljeno:
Neobjavljeno | 03.06.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:U.I.79.21
Akt:
Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21), 5. odst. 9. čl., 1. tč. 1. odst. 11. čl.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21 in 65/21), 2. in 3. tč. 5. odst. 10. čl.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 30/21, 35/21 in 40/21), 5. odst. 9. čl.
Izrek:
Postopek za preizkus pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. točke prvega odstavka 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) in 3. točke petega odstavka 10. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21 in 65/21) se ustavi.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 9. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 30/21, 35/21 in 40/21), petega odstavka 9. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21), 2. točke petega odstavka 10. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21 in 65/21), 2. točke petega odstavka 6. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 79/21) ter 2. točke tretjega odstavka 7. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 85/21) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. 
Geslo:
1.5.51.1.4.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Zaradi umika pobude/zahteve.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 25.4.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-79/21-15                            
3. 6. 2021      
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Zorana Milanoviča, Dob, na seji dne 3. junija 2021
 

sklenilo:

 
1. Postopek za preizkus pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. točke prvega odstavka 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) in 3. točke petega odstavka 10. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21 in 65/21) se ustavi.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 9. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 30/21, 35/21 in 40/21), petega odstavka 9. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21), 2. točke petega odstavka 10. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21 in 65/21), 2. točke petega odstavka 6. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 79/21) ter 2. točke tretjega odstavka 7. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 85/21) se zavrže.

 

 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedene predpise. V pobudi, ki jo je ob spremembah predpisov večkrat dopolnil, zatrjuje, da so ti v neskladju s pravicami iz 14., 22. in 32. člena Ustave ter drugim odstavkom 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 – ZZUOOP). Ustavnemu sodišču predlaga, naj do končne odločitve zadrži njihovo izvrševanje. Navaja, da bi se moral, kot ena izmed enakovrednih izjem glede karantene, upoštevati tudi laboratorijski test oziroma zdravniško potrdilo o krvnem stanju protiteles proti COVID-19. Pobudnik pojasnjuje, da ima osebne razloge za kratkotrajni odhod v tujino, a bi moral ob povratku vseeno v karanteno, čeprav je bolezen COVID-19 dejansko že prebolel.
 
2. Pobudnik je pobudo v obsegu, razvidnem iz 1. točke izreka tega sklepa, v nadaljevanju umaknil, zato je Ustavno sodišče v tem delu postopek za njen preizkus ustavilo na podlagi prve alineje četrtega odstavka 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
3. Izmed izpodbijanih predpisov je v veljavi samo še Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 85/21), medtem ko so drugi že prenehali veljati. 
 
4. Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise. Na podlagi 47. člena ZUstS lahko presoja neveljavne predpise, če niso bile odpravljene posledice protiustavnosti ali nezakonitosti (gre za t. i. pravovarstveno potrebo). Ustavno sodišče je v sklepu št. U-I-174/05 z dne 13. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 87) sprejelo stališče, da se lahko tudi v primerih, ko se s pobudo zahteva presoja ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je bodisi prenehal veljati že pred vložitvijo pobude bodisi po vložitvi pobude, predpis pa ni učinkoval neposredno, pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS.
 
5. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes. Pravni interes je podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj (prvi in drugi odstavek 24. člena ZUstS). Z vidika možnosti karantene izpodbijana določba še veljavnega Odloka ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, in sicer hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS.[1] To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2).
 
6. Ker pobudnik ni izkazal ne pravnega interesa ne pravovarstvene potrebe, je Ustavno sodišče pobudo v delu, razvidnem iz 2. točke izreka, zavrglo.
 
7. Glede na sprejeto odločitev Ustavnemu sodišču ni bilo treba odločati o pobudnikovem predlogu za začasno zadržanje izvršitve izpodbijanega predpisa.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prve alineje četrtega odstavka in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Špelca Mežnar in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
 
[1] Primerjaj s sklepi Ustavnega sodišča št. U-I-97/21, U-I-115/21 z dne 20. 5. 2021, št. U-I-117/21 z dne 20. 5. 2021 in št. U-I-375/20 z dne 1. 9. 2020.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Zoran Milanovič, Dob
Datum vloge:
24.03.2021
Datum odločitve:
03.06.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev zavrženje
Dokument:
US32848