U-I-45/21

Opravilna št.:
U-I-45/21
Objavljeno:
Neobjavljeno | 03.06.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:U.I.45.21
Akt:
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/21), 2. in 3. odst. 2. čl.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/21), 2. in 3. odst. 2. čl.
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 2. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/21) ter drugega in tretjega odstavka 2. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/21) se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 2. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/21) ter drugega in tretjega odstavka 2. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/21) se zavrže.
 
Predlagatelj in pobudnik sama nosita svoje stroške postopka z zahtevo in pobudo.
Evidenčni stavek:
Predlagatelj oziroma pobudnik nima pravovarstvene potrebe za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je prenehal veljati, če ne izkaže, da bi bilo z morebitno ugoditvijo zahtevi oziroma pobudi mogoče odpraviti posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti.
Geslo:
1.2.51.3.6 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Reprezentativni sindikat za območje države.
1.5.51.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških .
1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
1.4.51.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pooblastilo za zastopanje.
1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
Pravna podlaga:
Člen 25.1, 25.3, 34.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-45/21-7
3. 6. 2021
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije, Ljubljana, in v postopku za preizkus pobude Sindikata taksistov pri Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije, Ljubljana, ki ju zastopa Jure Srhoij, odvetnik v Ljubljani, na seji 3. junija 2021
 
 

sklenilo:

 
1. Zahteva za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 2. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/21) ter drugega in tretjega odstavka 2. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/21) se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 2. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/21) ter drugega in tretjega odstavka 2. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/21) se zavrže.
 
3. Predlagatelj in pobudnik sama nosita svoje stroške postopka z zahtevo in pobudo.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
A.
 
1. Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (predlagatelj) in Sindikat taksistov pri Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije (pobudnik) navajata, da izpodbijata drugi in tretji odstavek 2. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/21 – v nadaljevanju Odlok/25) in na podlagi 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) tudi drugi in tretji odstavek 2. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/21 – v nadaljevanju Odlok/20), ki vsebujeta vsebinsko enake določbe, v skladu s katerimi so avtotaksi prevozi dovoljeni, če je voznik avtotaksi vozila predhodno opravil testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi ter ima negativen rezultat testa, ki ni starejši od 72 ur, ter so podane izjeme od obveznosti testiranja. Zatrjujeta, da izpodbijana predpisa zaradi zahteve po tako pogostem testiranju delavcem kršita 14., 34., 49. in 66. člen Ustave.
 
 
B.
 
2. Odlok/20 v času vložitve zahteve ni več veljal, Odlok/25 pa je prenehal veljati med postopkom pred Ustavnim sodiščem. V takem primeru Ustavno sodišče v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZUstS odloči o ustavnosti izpodbijanega predpisa, če so izkazani pogoji iz prvega odstavka 47. člena ZUstS, tj., če predlagatelj oziroma pobudnik izkaže, da niso bile odpravljene posledice njegove protiustavnosti.
 
3. Reprezentativni sindikat za območje države za posamezno dejavnost ali poklic lahko na podlagi enajste alineje prvega odstavka 23.a člena ZUstS začne postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa le, če so ogrožene pravice delavcev. Kot pogoj je torej določena ogroženost pravic delavcev.
 
4. Kot je mogoče razumeti predlagatelja, naj bi bila protiustavna posledica, do katere bi lahko prišlo zaradi obeh odlokov, prikrajšanost delavcev pri zaslužku zaradi nemožnosti opravljanja dela v času čakanja na testiranje in ugotavljanja rezultata testiranja. Oba izpodbijana odloka skupaj sta določala obveznost spornega testiranje za obdobje od 15. 2. do 26. 2. 2021 (torej za 11 dni), kar pomeni, da je moral posamezni voznik avtotaksija v času trajanja ukrepa, ki je določal, da je lahko opravljal prevoze, če je imel negativen rezultat testa, ki ni bil starejši od 72 ur, opraviti največ tri testiranja, če je delal vse dni v tednu. Lahko je opravil tudi hiter antigenski test, ki ni bil plačljiv, izvid testiranja pa je bil znan v kratkem času po testiranju. Navedba predlagatelja, da vozniki avtotaksija zaradi testiranja in čakanja v vrsti, ker testiranje zanje ni bilo organizirano, praktično dva dni v tednu niso mogli opravljati svoje dejavnosti in pridobivati zaslužka, je pavšalna. Glede na navedeno prikrajšanje pri zaslužku, ki naj bi voznikom avtotaksija nastalo zaradi tega, ker so imeli manj časa za opravljanje svojega dela oziroma manj prostega časa, glede na celotno dolžino trajanja ukrepa ne more pomeniti ogroženosti pravic delavcev. Glede na to predlagatelj z navedbami o manjšem zaslužku pravovarstvene potrebe za presojo izpodbijanih odlokov ne more izkazati. Zato je Ustavno sodišče zahtevo zavrglo (1. točka izreka).
 
5. Pobudnik nima lastnosti reprezentativnosti sindikata,[1] zato njegove vloge ni mogoče obravnavati kot zahteve sindikata na podlagi enajste alineje prvega odstavka 23.a člena ZUstS, temveč kot pobudo. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, lahko da, kdor izkaže pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Ta je podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj (drugi odstavek 24. člena ZUstS). Če predpis v času vložitve pobude ne velja več ali je med postopkom pred Ustavnim sodiščem prenehal veljati, mora pobudnik izkazati pravovarstveno potrebo (47. člen ZUstS).
 
6. Pobudnik izpodbija določbe, ki ne posegajo v njegove pravice, interese oziroma pravni položaj, temveč v pravice, interese oziroma pravni položaj delavcev (njegovih članov). Glede na navedeno ne izkazuje pravnega interesa za njihovo presojo in zato tudi pravovarstvene potrebe ne more izkazati. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
7. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače (prvi odstavek 34. člena ZUstS). Za drugačno odločitev bi morali obstajati posebni razlogi, ki jih predlagatelj in pobudnik ne navajata. Ustavno sodišče je zato odločilo, kot izhaja iz 3. točke izreka.
 
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega in tretjega odstavka 25. člena in prvega odstavka 34. člena ZUstS ter tretjega odstavka v zvezi s petim odstavkom 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Špelca Mežnar in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
[1] Pobudnik ni priložil odločbe o reprezentativnosti in ni naveden na seznamu reprezentativnih sindikatov, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Delovna-razmerja/Seznam-reprezentativnih-sindikatov.pdf (6. 5. 2021).
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije in drugi, Ljubljana in Sindikat taksistov pri Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije, Ljubljana
Datum vloge:
26.02.2021
Datum odločitve:
03.06.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US32849