U-I-152/21

Opravilna št.:
U-I-152/21
Objavljeno:
Neobjavljeno | 08.07.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:U.I.152.21
Akt:
Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 84/18) (ZRev-2), 43. tč 3. čl., 3. odst. 16. čl. in 20. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 43. točke 3. člena, tretjega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 84/18) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.  
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-152/21-4
8. 7. 2021
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Božidarja Jurgliča, Šentrupert, ki ga zastopa Domen Krištof, odvetnik v Ljubljani, na seji 8. julija 2021
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 43. točke 3. člena, tretjega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 84/18) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija v izreku navedene določbe Zakona o revidiranju (ZRev-2). Zatrjuje njihovo neskladje z 2. in 14. členom Ustave ter s 6. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Zatrjuje, da je izpodbijana zakonska ureditev ohlapna in nejasna, s čimer naj bi bila omogočena njena arbitrarna uporaba. Neutemeljeno naj bi razlikovala znanje in pristojnosti pooblaščenega revizorja v primerjavi z znanjem in pristojnostmi članov strokovnega sveta, ki opravljajo nadzor nad pooblaščenimi revizorji, kar naj bi pripeljalo tudi do neenakosti med temi revizorji. Pobudnik predlaga tudi začasno zadržanje izvajanja izpodbijanih določb.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes ob vložitvi pobude (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/04uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijane določbe ne učinkujejo neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). V obravnavanem primeru je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem v postopku nadzora nad delom pobudnika kot pooblaščenega revizorja izdala sklep z dne 22. 4. 2021 glede procesnih vprašanj in odločbo z dne 22. 4. 2021, s katero je pobudniku izrekla opomin zaradi ugotovljenih kršitev pravil revidiranja pri opravljenih revizijah računovodskih izkazov dveh družb. Navedeni sklep je mogoče skupaj s to odločbo izpodbijati v upravnem sporu. Pobudnik navaja, da je 10. 6. 2021 pri Upravnem sodišču vložil tožbo, ki jo prilaga pobudi. To pomeni, da v upravnem sporu še ni izčrpal vseh pravnih sredstev. Šele po tem izčrpanju bo pobudnik lahko vložil pobudo hkrati z ustavno pritožbo zoper posamične akte, izdane v upravnem sporu. Pobudnik tako še ne izpolnjuje pravnega interesa za presojo izpodbijanih določb. Ustavno sodišče je zato njegovo pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Božidar Jurglič, Šentrupert
Datum vloge:
11.06.2021
Datum odločitve:
08.07.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32885