Up-1224/20

Opravilna št.:
Up-1224/20
Objavljeno:
Neobjavljeno | 03.09.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.1224.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1570/2019 z dne 15. 9. 2020 v zvezi z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35108-189/2018-7-KB z dne 23. 8. 2019 in gradbenim dovoljenjem Upravne enote Domžale št. 351-222/2018/19 (25236) z dne 10. 4. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1224/20-6
3. 9. 2021
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Valentin Zupan, Mengeš, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Sever, d. o. o., Radovljica, na seji 3. septembra 2021

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1570/2019 z dne 15. 9. 2020 v zvezi z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35108-189/2018-7-KB z dne 23. 8. 2019 in gradbenim dovoljenjem Upravne enote Domžale št. 351-222/2018/19 (25236) z dne 10. 4. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana. Razlogi za tako odločitev so enaki kot v sklepih Ustavnega sodišča št. Up-2394/07 z dne 18. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 122) in št. Up-678/09 z dne 20. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 88/09, in OdlUS XVII, 92).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20)
v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Valentin Zupan, Mengeš
Datum vloge:
20.11.2020
Datum odločitve:
03.09.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE2185