Up-681/21

Opravilna št.:
Up-681/21
Objavljeno:
Neobjavljeno | 06.09.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.681.21
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 80/2021 z dne 19. 5. 2021 in zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 420/2020 z dne 17. 12. 2020 v zvezi z II., VI. in VII. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Celju št. P 317/2017 z dne 23. 6. 2020
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-681/21-5
6. 9. 2021
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Irena Vipotnik, Rogaška Slatina, ki jo zastopa Andrej Fijavž, odvetnik v Celju, na seji 6. septembra 2021
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 80/2021 z dne 19. 5. 2021 in zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 420/2020 z dne 17. 12. 2020 v zvezi z II., VI. in VII. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Celju št. P 317/2017 z dne 23. 6. 2020 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker je prepozna.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20)
v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Irena Vipotnik, Rogaška Slatina
Datum vloge:
18.08.2021
Datum odločitve:
06.09.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE2187