Up-115/20

Opravilna št.:
Up-115/20
Objavljeno:
Neobjavljeno | 12.11.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.115.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 185/2019 z dne 19. 11. 2019 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 140/2019 z dne 6. 6. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Ps 1513/2017 z dne 29. 1. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-115/20-6
12. 11. 2021
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil A. B., C., ki ga zastopa Matej Gašperšič, odvetnik v Radovljici, na seji 12. novembra 2021
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 185/2019 z dne 19. 11. 2019 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 140/2019 z dne 6. 6. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Ps 1513/2017 z dne 29. 1. 2019 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
A. B., C.
Datum vloge:
31.01.2020
Datum odločitve:
12.11.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE2368