Up-1561/19

Opravilna št.:
Up-1561/19
Objavljeno:
Neobjavljeno | 17.11.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:Up.1561.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 9908/2009 z dne 5. 9. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 9908/2009 z dne 9. 5. 2019 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 9908/2009 z dne 27. 2. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1561/19-12
17. 11. 2021
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Simona Tertinek, Ig, ki jo zastopa Stanislav Greifoner, odvetnik v Mariboru, na seji 17. novembra 2021
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 9908/2009 z dne 5. 9. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 9908/2009 z dne 9. 5. 2019 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 9908/2009 z dne 27. 2. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana.[1]
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20)
 v sestavi: predsednik senata Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) ter člana Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
                                                                                
                                                                                  
                                                                                       Dr. Dr. Klemen Jaklič
(Oxford ZK, Harvard ZDA)
                                                                                          Predsednik senata
 
 
 
 
[1] Sklep Ustavnega sodišča št. Up-76/19 z dne 6. 3. 2019.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Simona Tertinek, Ig
Datum vloge:
28.11.2019
Datum odločitve:
17.11.2021
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE2376