Up-280/18

Opravilna št.:
Up-280/18
Objavljeno:
Neobjavljeno | 03.01.2022
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2022:Up.280.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 24/2016 z dne 14. 12. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 627/2015 z dne 29. 9. 2015
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-280/18-9
3. 1. 2022
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Bogomira Kotnik Čepin, Mislinja, ki jo zastopa Odvetniška družba Ternik & Veltruski, o. p., d. o. o., Radlje ob Dravi, na seji 3. januarja 2022
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 24/2016 z dne 14. 12. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 627/2015 z dne 29. 9. 2015 se ne sprejme.
 
2. Pritožnica sama nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: namestnik predsednika senata dr. Rajko Knez ter člana dr. Rok Čeferin in dr. Rok Svetlič. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Namestnik predsednika senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Bogomira Kotnik Čepin, Mislinja
Datum vloge:
06.03.2018
Datum odločitve:
03.01.2022
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE2456