Up-1326/20

Opravilna št.:
Up-1326/20
Objavljeno:
Neobjavljeno | 18.01.2022
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2022:Up.1326.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1442/2020 z dne 23. 9. 2020

Ustavna pritožba zoper sklep o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/14 z dne 5. 3. 2020 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/14 z dne 5. 3. 2020
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1326/20-12
18. 1. 2022
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Irena Kadunc, Ljubljana, na seji 18. januarja 2022
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1442/2020 z dne 23. 9. 2020 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/14 z dne 5. 3. 2020 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II D 3289/14 z dne 5. 3. 2020 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana (2. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Rajko Knez in dr. Rok Svetlič. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Irena Kadunc, Ljubljana
Datum vloge:
16.12.2020
Datum odločitve:
18.01.2022
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
USE2633