Up-1247/22

Opravilna št.:
Up-1247/22
Objavljeno:
Neobjavljeno | 06.02.2023
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2023:Up.1247.22
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 302/2021 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 417/2020 z dne 14. 4. 2021 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. P 133/2016 z dne 7. 2. 2020
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1247/22-7
6. 2. 2023
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba PETERLES, proizvodnja in trgovina z lesom in lesnimi izdelki, d. o. o., Portorož, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Starman, d. o. o., Koper, na seji 6. februarja 2023
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 302/2021 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 417/2020 z dne 14. 4. 2021 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. P 133/2016 z dne 7. 2. 2020 se ne sprejme.
 
2. Pritožnica sama nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Rajko Knez ter člana dr. Rok Čeferin in dr. Rok Svetlič. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
PETERLES, proizvodnja in trgovina z lesom in lesnimi izdelki, d. o. o., Portorož
Datum vloge:
25.08.2022
Datum odločitve:
06.02.2023
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe druge rešitve
Dokument:
USE3691