Up-607/23

Opravilna št.:
Up-607/23
Objavljeno:
Neobjavljeno | 27.06.2023
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2023:Up.607.23
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 61671/2012 z dne 23. 2. 2023 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 61671/2012 z dne 22. 4. 2021 in s I. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. V K 61671/2021 z dne 3. 2. 2020
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Številka: Up-607/23-7
Datum:   27. 6. 2023
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Nives Dodič, Vrhnika, ki jo zastopa dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik v Ljubljani, na seji 27. junija 2023
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 61671/2012 z dne 23. 2. 2023 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 61671/2012 z dne 22. 4. 2021 in s I. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. V K 61671/2021 z dne 3. 2. 2020 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) ter člana Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
Dr. Dr. Klemen Jaklič
(Oxford ZK, Harvard ZDA)
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Nives Dodič, Vrhnika
Datum vloge:
23.05.2023
Datum odločitve:
27.06.2023
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE4867