Up-591/22

Opravilna št.:
Up-591/22
Objavljeno:
Neobjavljeno | 23.08.2023
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2023:Up.591.22
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 263/2021 z dne 1. 2. 2022 in zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 594/2021 z dne 16. 11. 2021 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 520/2016 z dne 30. 8. 2021
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 263/2021 z dne 1. 2. 2022 in zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 594/2021 z dne 16. 11. 2021 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 520/2016 z dne 30. 8. 2021 se ne sprejme.
 
Pritožnica sama nosi svoje stroške postopka z ustavno pritožbo.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.2.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker je zadeva majhnega pomena.
1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
Pravna podlaga:
Člen 34.1, 49.1, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-591/22-5
23. 8. 2023
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Urška Lebreht, Maribor, ki jo zastopa Miha Žinkovič, odvetnik v Mariboru, na seji 23. avgusta 2023
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 263/2021 z dne 1. 2. 2022 in zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 594/2021 z dne 16. 11. 2021 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 520/2016 z dne 30. 8. 2021 se ne sprejme.
 
2. Pritožnica sama nosi svoje stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Senat Ustavnega sodišča ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
2. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat Ustavnega sodišča je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
3. Pritožničine vloge, ki jo je opredelila kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 11. točke prvega odstavka 394. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP), Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker je presojo navedene določbe pritožnica predlagala podrejeno. To izhaja že iz izrecnih navedb pritožnice o podrejenosti pobude kot tudi iz njenih navedb, da presojo ustavnosti navedene zakonske določbe predlaga iz previdnosti, če Ustavno sodišče ne bo ugotovilo, da so ji bile zatrjevane ustavne določbe kršene že z izpodbijanimi odločitvami sodišč. ZUstS ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja.[1] Sicer pa bi Ustavno sodišče, če bi v postopku za preizkus ustavne pritožbe ugotovilo, da izpodbijane sodne odločbe temeljijo na protiustavnem predpisu, oceno njegove ustavnosti opravilo po uradni dolžnosti (drugi odstavek 59. člena ZUstS).
 
4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Neža Kogovšek Šalamon. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
[1] Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-810/11 z dne 4. 10. 2012.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Urška Lebreht, Maribor
Datum vloge:
28.04.2022
Datum odločitve:
23.08.2023
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe druge rešitve
Dokument:
US33611