Up-752/23

Opravilna št.:
Up-752/23
Objavljeno:
Neobjavljeno | 03.08.2023
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2023:Up.752.23
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 381/2020 z dne 10. 5. 2023 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33008-213/2020-2 z dne 14. 10. 2020 in odločbo Upravne enote Grosuplje št. 330-2809/2019-32(308) z dne 24. 8. 2020
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 381/2020 z dne 10. 5. 2023 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33008-213/2020-2 z dne 14. 10. 2020 in odločbo Upravne enote Grosuplje št. 330-2809/2019-32(308) z dne 24. 8. 2020 se zavrže.
 
Predlog, naj se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki pritožnikov, se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva. 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
Pravna podlaga:
Člen 38a.3, 55.b.1.5, 54.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-752/23-4
3. 8. 2023
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki sta jo vložila Melita Hajdinjak in Boris Ribaš, oba Grosuplje, na seji 3. avgusta 2023
 
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 381/2020 z dne 10. 5. 2023 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33008-213/2020-2 z dne 14. 10. 2020 in odločbo Upravne enote Grosuplje št. 330-2809/2019-32(308) z dne 24. 8. 2020 se zavrže.
 
2. Predlog, naj se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki pritožnikov, se zavrne.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
1. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana. Razlogi za tako odločitev so enaki kot v sklepih Ustavnega sodišča št. Up-2394/07 z dne 18. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 122) in št. Up-678/09 z dne 20. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 88/09, in OdlUS XVIII, 92) (1. točka izreka).
 
2. Po drugem odstavku 38.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) lahko Ustavno sodišče zaradi varstva zasebnosti odloči, da se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki udeleženca v postopku ali osebni podatki drugega posameznika. Vendar morajo biti za sprejetje takšne odločitve v posamezni zadevi izkazane posebne okoliščine, ki kažejo na potrebo po odstopu od splošnega pravila javnosti postopkov pred Ustavnim sodiščem.[1] Pritožnika sta predlagala prikritje osebnih podatkov v javno objavljenih dokumentih Ustavnega sodišča v zvezi z njuno ustavno pritožbo, vendar nista navedla razlogov, ki bi tak predlog utemeljevali. Zato je senat Ustavnega sodišča predlog zavrnil (2. točka izreka).
 
3. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 38.a člena v zvezi z drugim odstavkom 54. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Neža Kogovšek Šalamon. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
 
[1] Tako sklep Ustavnega sodišča št. U-I-92/20 z dne 1. 7. 2020.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Melita Hajdinjak in Boris Ribaš, oba Grosuplje
Datum vloge:
30.06.2023
Datum odločitve:
03.08.2023
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje druge rešitve
Dokument:
US33612