P-14/23

Opravilna št.:
P-14/23
Objavljeno:
Neobjavljeno | 07.12.2023
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2023:P.14.23
Akt:
Inšpekcijski nadzor v zvezi z gradnjo ograje na zemljišču s parc. št. 1367/18, k. o. Log
Izrek:
Za vodenje postopka inšpekcijskega nadzora v zvezi z gradnjo ograje na zemljišču s parc. št. 1367/18, k. o. Log, je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor, Gradbena in geodetska inšpekcija, Območna enota Ljubljana.
Evidenčni stavek:
Gradbena inšpekcija, ki je kot stvarno pristojna začela inšpekcijski postopek v času veljavnosti Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), ostane pristojna za končanje tega postopka tudi v primeru, ko Gradbeni zakon (GZ-1) določa, da inšpekcijski nadzor opravlja občinska inšpekcija.
Geslo:
1.2.51.7.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Spor o pristojnosti - Prizadeti organ.
1.3.52.1.1 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med državo in lokalnimi skupnostmi.
1.5.51.3.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Odločitev o tem, kateri organ je pristojen.
Pravna podlaga:
Člen 61.4, 62, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-14/23-5
7. 12. 2023
 
 

ODLOČBA

 
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Skupne občinske uprave, Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Vrhnika, na seji 7. decembra 2023
 

odločilo:

 
Za vodenje postopka inšpekcijskega nadzora v zvezi z gradnjo ograje na zemljišču s parc. št. 1367/18, k. o. Log, je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor, Gradbena in geodetska inšpekcija, Območna enota Ljubljana.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Skupna občinska uprava, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Vrhnika (v nadaljevanju predlagateljica) zahteva rešitev spora med njo in Inšpektoratom Republike Slovenije za naravne vire in prostor, Gradbeno in geodetsko inšpekcijo, Območno enoto Ljubljana (v nadaljevanju IRSNVP) glede pristojnosti za vodenje postopka inšpekcijskega nadzora v zvezi z gradnjo ograje na zemljišču s parc. št. 1367/18, k. o. Log. Iz zahteve predlagateljice in priloženih listin izhaja, da je IRSNVP z dopisom z dne 1. 6. 2023 predlagateljici odstopil zadevo v obravnavo z utemeljitvijo, da ograja spada med enostavne objekte, za kar pa v skladu s prvim odstavkom 10. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 – v nadaljevanju GZ-1) gradbeni inšpektor ni več pristojen. Predlagateljica je z dopisom z dne 1. 9. 2023 odstop zavrnila z utemeljitvijo, da je za vodenje še vedno pristojen IRSNVP, ki je postopek vodil že v letu 2016, ter se pri tem sklicevala na drugi odstavek 22. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – v nadaljevanju ZUP) ter prvi in drugi odstavek 128. člena GZ-1. IRSNVP je z vlogo z dne 11. 9. 2023 predlagateljici ponovno odstopil zadevo v obravnavo na podlagi 23. in 65. člena ZUP. Predlagateljica v zahtevi za rešitev spora utemeljuje, da je v skladu z drugim odstavkom 22. člena ZUP ter prvim in drugim odstavkom 128. člena GZ-1 za vodenje postopka inšpekcijskega nadzora, uvedenega v letu 2015, še naprej pristojen IRSNVP. Oporeka tudi temu, da naj bi šlo v obravnavanem primeru za enostavni objekt, kar kot razlog za odstop zadeve v reševanje navaja IRSNVP. Predlagateljica Ustavnemu sodišču predlaga, naj odloči, da je za vodenje spornega inšpekcijskega postopka v obravnavanem primeru pristojen IRSNVP.
 
2. Ustavno sodišče je na podlagi sedme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave in sedme alineje prvega odstavka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi. Za te spore se v skladu z 62. členom ZUstS smiselno uporablja 61. člen ZUstS. Po drugem odstavku 61. člena ZUstS lahko, če pride do spora, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.
 
3. V obravnavanem primeru je med državnim in občinskim inšpekcijskim organom nastal spor o tem, kateri izmed njiju je pristojen za vodenje postopka inšpekcijskega nadzora v zvezi z gradnjo ograje na zemljišču s parc. št. 1367/18, k. o. Log. Med udeležencema ni sporno, da je IRSNVP[1] v letu 2015 v zvezi z navedenim gradbenim posegom uvedel inšpekcijski postopek, kot to izhaja iz priloženega zapisnika o inšpekcijskem pregledu z dne 26. 5. 2023. Predlagateljica pri tem trdi, da je za odločitev o sporu glede pristojnosti ključno, da je bil v času uvedbe postopka v letu 2015 za inšpekcijski nadzor pristojen IRSNVP. IRSNVP nasprotno meni, da glede na prvi odstavek 10. člena GZ-1 ni več pristojen za vodenje postopka inšpekcijskega nadzora, ker gre za enostavni objekt, za katerega ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.
 
4. GZ-1 v prvem odstavku 128. člena določa, da se postopki, začeti pred začetkom njegove uporabe (tj. pred 1. 6. 2022),[2] končajo po določbah Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20 – v nadaljevanju GZ). V skladu z drugim odstavkom 128. člena GZ-1 se ne glede na to določbo postopki, začeti na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15 – v nadaljevanju ZGO-1), končajo po določbah ZGO-1. Posebna pravila za postopke inšpekcijskega nadzora, uvedene do začetka uporabe GZ-1, se nanašajo na postopke izvajanja inšpekcijskega nadzora, ki se vodijo zaradi nevarnega objekta (četrti odstavek 128. člena GZ-1) oziroma zaradi dejanja, ki v skladu z GZ-1 ne pomeni več kršitve (šesti odstavek 128. člena GZ-1).
 
5. Postopek inšpekcijskega nadzora, v zvezi s katerim je med udeležencema nastal spor glede pristojnosti, je bil uveden v času veljavnosti ZGO-1. V skladu s 26. členom ZGO-1 so inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ZGO-1 in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na gradnjo, opravljali gradbeni inšpektorji inšpektorata v sestavi ministrstva, pristojnega za prostorske in gradbene zadeve. GZ, ki se je začel uporabljati 1. 6. 2018,[3]  je uvedel delitev pristojnosti med državnimi gradbenimi inšpektorji in občinskimi inšpektorji ter uredil prehodno obdobje za začetek izvajanja nalog občinske inšpekcije. Delitev pristojnosti med gradbenimi in občinskimi inšpektorji ohranja tudi zdaj veljavni GZ-1. Posebnih določb o tem, kateri organ je pristojen za zaključek že začetih inšpekcijskih postopkov, ne GZ-1 ne prej veljavni GZ ne vsebujeta. Navedeno pomeni, da uveljavitev GZ in GZ-1 po začetku postopka inšpekcijskega nadzora, uvedenega v času veljavnosti ZGO-1, ne vpliva na stvarno pristojnost državnega inšpekcijskega organa za vodenje tega postopka inšpekcijskega nadzora.[4] V skladu z drugim odstavkom 22. člena ZUP, ki se uporablja tudi v postopkih inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem gradbenih predpisov,[5] ostane v primeru, če zakon ne določa drugače, organ, ki je kot stvarno pristojen začel postopek, pristojen tudi tedaj, kadar se med postopkom spremeni zakon tako, da določa za odločanje stvarno pristojnost drugega organa. Če novi predpis ne določa, kateri organ je po njegovi uveljavitvi pristojen za zaključek postopka, velja ustalitev stvarne pristojnosti.[6] Glede na navedeno je za vodenje postopka inšpekcijskega nadzora glede gradnje ograje na zemljišču s parc. št. 1367/18, k. o. Log, uvedenega leta 2015, še naprej pristojen IRSNVP.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena v zvezi z 62. členom ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Matej Accetto ter sodnice in sodniki dr. Rok Čeferin, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez, dr. Neža Kogovšek Šalamon, dr. Špelca Mežnar, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Matej Accetto
Predsednik
 
[1] V času uvedbe inšpekcijskega postopka je gradbena inšpekcija delovala v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor kot organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor (Uredba o organih v sestavi ministrstev, Uradni list RS, št. 35/15).
[2] Člen 158 GZ-1.
[3] Člen 126 GZ.
[4] Glej tudi Predlog gradbenega zakona – prva obravnava (EVA: 2015-2550-0004) z dne 18. 5. 2017, obrazložitev k 103. členu zakona.
[5] Prvi in drugi odstavek 3. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14 – ZIN).
[6] R. Knez v: P. Kovač in E. Kerševan (ur.), Komentar Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), 1. knjiga, Uradni list Republike Slovenije in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2020, str. 218.
 
 
 
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Skupna občinska uprava medobčinski inšpektorat in redarstvo
Datum vloge:
14.09.2023
Datum odločitve:
07.12.2023
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
določitev pristojnega organa
Dokument:
US33717