Up-97/20

Opravilna št.:
Up-97/20
Objavljeno:
Neobjavljeno | 09.01.2024
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2024:Up.97.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 442/2019 z dne 29. 8. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 543/2015 z dne 18. 4. 2019

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 172/2019 z dne 19. 11. 2019
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 442/2019 z dne 29. 8. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 543/2015 z dne 18. 4. 2019 se sprejme v obravnavo.
 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 172/2019 z dne 19. 11. 2019 se ne sprejme.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.2.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
                                                                               
Up-97/20-19
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA, d. o. o., Volčja Draga, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 9. januarja 2024
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 442/2019 z dne 29. 8. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 543/2015 z dne 18. 4. 2019 se sprejme v obravnavo.
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 172/2019 z dne 19. 11. 2019 se ne sprejme.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnica je pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vložila predlog za obnovo postopka, v katerem je bil pravnomočno zavrnjen njen zahtevek za izbris znamke "x-tra tapes". Sodišče prve stopnje je predlog za obnovo postopka zavrnilo. Presodilo je, da dokazi, ki jih je pritožnica predložila v predlogu za obnovo postopka, ter dejstva, ki jih je dokazovala s temi dokazi, ne predstavljajo subjektivno novih dejstev in dokazov; da pritožnica ni izkazala, da novih dejstev in dokazov ni mogla navesti brez svoje krivde pred pravnomočnim zaključkom prejšnjega postopka; ter da pritožnica v predlogu za obnovo postopka ni navajala takšnih novih dejstev in dokazov, ki bi lahko pripeljali do za pritožnico ugodnejše odločbe. Sodišče prve stopnje se je opredelilo tudi do pravočasnosti predloga za obnovo postopka in pojasnilo, da je predlog tudi prepozen. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo pritožnice. Pojasnilo je, da je sodišče prve stopnje pravilno uporabilo procesne določbe in ni kršilo pritožničinih ustavnih in konvencijskih pravic. Glede očitkov pritožnice, da je sodišče prve stopnje v utemeljitev svoje odločitve o zavrnitvi predloga za obnovo postopka dobesedno prepisalo navedbe tožene stranke, argumente pritožnice pa povsem prezrlo, je Višje sodišče zavzelo stališče, da ni podana kršitev določb postopka, če se je sodišče prve stopnje v obrazložitvi sklepa naslonilo na razloge, ki jih je v svojih vlogah navajala že tožena stranka. Kot je pojasnilo Višje sodišče, je odločilno, ali so razlogi pravilni ali ne, razlogom sodišča prve stopnje pa je pritožbeno sodišče pritrdilo. Vrhovno sodišče je zavrnilo predlog pritožnice za dopustitev revizije.
 
2. Pritožnica zatrjuje kršitev 22. in 23. člena Ustave. Sodišče prve stopnje naj bi v obrazložitev svojega sklepa dobesedno prepisalo trditve tožene stranke iz njene vloge z dne 29. 10. 2018 in naj se pri tem ne bi opredelilo do trditev pritožnice. Sodišče prve stopnje naj bi trditve pritožnice v celoti prezrlo. Ob analizi dobesednih ponavljanj se po mnenju pritožnice jasno izkaže, da sklep sodišča prve stopnje nima kvalitete sodne odločbe, saj naj bi argumentacija sodišča povsem izostala. Pritožnica se ne strinja s stališčem Višjega sodišča, da lahko sodišče kopira navedbe strank, če so utemeljene. Po prepričanju pritožnice je sodišče dolžno pojasniti, zakaj so navedbe pravilne, ter do navedb, s katerimi se sicer strinja, zavzeti svoje lastno stališče. Pritožnica se v ustavni pritožbi sklicuje na ustavnosodno presojo, ki se nanaša na varstvo po 22. in 23. členu Ustave, in sicer v zvezi s prepovedjo sodniške samovolje oziroma arbitrarnosti, ustrezno obrazložitvijo sodnih odločb ter zahtevo po celoviti vsebinski sodni kontroli. Izpostavlja še vprašanje nepristranskosti sojenja v obravnavani zadevi.                    
 
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 442/2019 z dne 29. 8. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 543/2015 z dne 18. 4. 2019 sprejel v obravnavo (1. točka izreka). O njeni utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijanima sodnima odločbama kršene pritožničine človekove pravice oziroma temeljne svoboščine.
 
4. Senat Ustavnega sodišča ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 172/2019 z dne 19. 11. 2019 ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) (2. točka izreka).
 
5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: namestnik predsednika senata dr. Rok Svetlič ter člana dr. Rajko Knez in dr. Neža Kogovšek Šalamon. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Rok Svetlič
Namestnik predsednika senata
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d. o. o., Volčja Draga
Datum vloge:
24.01.2020
Datum odločitve:
09.01.2024
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
druge rešitve nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USDSP75