U-I-221/23

Opravilna št.:
U-I-221/23
Objavljeno:
Neobjavljeno | 19.01.2024
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2024:U.I.221.23
Akt:
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06 in 50/23) (ZEPDSV), 18. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 18. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06 in 50/23) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo zavrže, če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 24.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Nepopolna vloga.
1.4.51.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Popolnost vloge.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-221/23-5
19. 1. 2024
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Tanje Merela, Ljubljana, na seji 19. januarja 2024
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 18. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06 in 50/23) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnica izpodbija 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (v nadaljevanju ZEPDSV), ki določa obveznosti delodajalca v zvezi z vodenjem evidence o izrabi delovnega časa.[1] Zatrjuje, da je v neskladju s 14. členom Ustave.
 
2. Za vsebinsko obravnavo pobude morajo biti izpolnjene procesne predpostavke, ki jih določa Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS). Ta v drugem odstavku 24.b člena določa, kaj mora vsebovati pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa. Med drugimi zahtevami je izrecno določeno, da mora pobuda vsebovati navedbo razlogov neskladnosti z Ustavo (drugi odstavek 24.b člena v zvezi s tretjo alinejo prvega odstavka 24.b člena ZUstS). Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 18. člena ZEPDSV navedene sestavine ne vsebuje, saj pobudnica ni jasno in razumljivo navedla, v čem naj bi bila protiustavnost izpodbijane določbe. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Matej Accetto ter sodnice in sodniki dr. Rok Čeferin, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez, dr. Neža Kogovšek Šalamon, dr. Špelca Mežnar, dr. Rok Svetlič, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
dr. Matej Accetto
Predsednik
 
 
 
[1] Člen 18 je bil spremenjen s 3. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 50/23 – ZEPDSV-A).
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Tanja Merela, Ljubljana
Datum vloge:
30.11.2023
Datum odločitve:
19.01.2024
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US33749