U-I-45/90

Opravilna št.:
U-I-45/90
Objavljeno:
Neobjavljeno | 10.01.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.45.90
Akt:
Srednjeročni in dolgoročni plan občine Koper
Izrek:
Na vlogo ustavno sodišče ne bo začelo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ne sprejme pobude, ki ne opredeljuje zahtevka in ne navaja dejstev ter dokazov.


Geslo:
Varstvo kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti (pozidava). Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno razvrstitve kmetijskih zemljišč v kategorije (kategorizacija).

Nepopolna (pomanjkljiva) vloga.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 408. čl.

VA LVI, 2. tč.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 13., 1., 6. al. 2. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-45/90-8

10/1-1991

S K L E P

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na seji dne 10/1-1991 obravnavalo pobudo Krajevne skupnosti Pobegi-Čežarji, Koper in s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana občine Koper.

O b r a z l o ž i t e v

Ustavno sodišče je dne 18/9-1990 prejelo dopis Republiškega kmetijskega inšpektorata št. 001-80/90, s katerim ta odstopa v pristojno reševanje sklep sveta Krajevne skupnosti Pobegi-Čežarji, št. 131/90 z dne 10/8-1990.

V 1. in 2. točki tega sklepa je navedeno, da se daje Republiškemu kmetijskemu inšpektoratu v Ljubljani in Obalnim inšpekcijskim službam v Kopru pobuda za oceno zakonitosti 'kratkoročnega' in dolgoročnega družbenega plana občine Koper z utemeljitvijo, da je treba raziskati upravičenost pozidave kmetijskih zemljišč na območju navedene krajevne skupnosti.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da niso podani procesni pogoji za sprejetje pobude. Po 13. členu zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) je v pobudi treba opredeliti zahtevek in navesti dejstva ter dokaze, na katere se ta zahtevek opira, in skupno s pobudo predložiti pismene dokaze. Vlagatelj pobude je bil s posebnim dopisom z dne 19/9-1990 pozvan, da do 10/10-1990 pismeno izjavi, da soglaša z obravnavanjem njegove vloge kot pobude v postopku pred ustavnim sodiščem, ter da odpravi tudi druge pomanjkljivosti pobude, vendar se ni odzval.

Na podlagi razpoložljivega gradiva ustavno sodišče tudi domneva, da je povod za vlogo, ki je bila naslovljena organom kmetijske inšpekcije, razvrstitev kmetijskih zemljišč v kategorije na območju Krajevne skupnosti Pobegi-Čežarji, ki naj ne bi bila izvedena v skladu s predpisanimi strokovnimi podlagami. Tega pa ustavno sodišče po 408. členu ustave Republike Slovenije in 2. točki amandmaja LVI ni pristojno ocenjevati.

Glede na vse navedeno je ustavno sodišče na podlagi 1. in 6. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije, v povezavi s 24. členom poslovnika Ustavnega sodišča SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 10/75 in 45/82) sklenilo tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Krajevna skupnost Pobegi-Čežarji, Koper
Datum vloge:
18.09.1990
Datum odločitve:
10.01.1991
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Dokument:
US13633